Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Vedtekter

Vedtekter for
Norsk forening for opphavsrett


Vedtekter


Vedtekter fastsatt ved stiftelsen 25. februar 1949, sist endret 9. juni 2011.

§ 1

Foreningen har som formål å fremme kjennskapet til og interessen for opphavsretten gjennom foredrag, diskusjon, utgivelse av publikasjoner og andre hensiktsmessige tiltak.

§ 2

Både fysiske og juridiske personer kan være medlemmer i foreningen. Inn- og utmelding skjer skriftlig til styret.

Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes på årsmøte.

§ 3

Bare personlige medlemmer av foreningen har stemmerett. Juridiske personer har ikke stemmerett, men adgang til foreningens møter ved inntil to representanter som utpekes av medlemmet selv.

Hvert styremedlem kan invitere andre interesserte til de enkelte møter. 

§ 4

Foreningen ledes av et styre på fem eller seks medlemmer. Styremedlemmene, herunder styrets leder, velges direkte av og blant foreningens personlige medlemmer for to år av gangen. Styreleder og to av styremedlemmene er på valg oddetallsår, mens øvrige to eller tre styremedlemmer er på valg partallsår. Gjenvalg kan finne sted.

Styret utpeker selv sin sekretær og kasserer. 

§ 5

Medlemsmøte holdes etter styrets innkallelse minst to ganger årlig. På medlemsmøte avholdt i løpet av første halvår, behandles årsberetning og regnskap og foretas styrevalg. Møtene innkalles med minst åtte dagers varsel. 

§ 6

Saker avgjøres ved alminnelig flertall av de møtende medlemmer, bortsett fra vedtektsendringer og vedtak om foreningens oppløsning som krever tilslutning fra minst to tredeler av de møtende medlemmene.